Aydınlatma Metni

GİZLİLİK, KULLANIM VE TELİF HAKLARI

Bu uygulama Etlik, Kocaeli, İzmir, Kayseri, Manisa ve Konya Şehir Hastanesinde ulaşım imkanı sağlamak için vatandaşlara yön tarifi sunmak, vatandaşların kendilerine ait randevularını görebilmesini sağlamak ve eczane ihtiyaçlarını karşılamak için kolaylık sağlamayı amaçlamaktadır.

KEYDATA, Uygulama sistemini ve görsel altyapısının güvenilir bir şekilde kişilere sunulmasıyla ilgili ihtiyaç duyulan güvenlik önlemlerini yerine getirmiştir. Bu uygulama üzerinden vatandaşlar tarafından yapılan işlemlerin ve bu işlemlerde kullanılan bilgilerin güvenliğini sağlamak açısından temel olarak görülen kurallar aşağıda belirtilmiştir.

Kişisel Verilerin Güvenliği

Kişilerin hastane içerisinde yön bulma, randevu görme ve eczane lokaline kolayca ulaşma ihtiyaçları için uygulama içerisinde oluşturacağı kullanıcıdan kaynaklı oluşacak kişisel veriyi, kişinin randevu ve ulaşım ihtiyacını kolaylaştırmak üzere işleyecektir. Kişilerin, uygulamada paylaşmış olduğu bilgiler, kişilerin onayı dışında ya da yargı kararı ve/veya yasal bir yükümlülük altında bulunmadığı sürece herhangi bir üçüncü şahıs, kurum ve kuruluş ile hiçbir nedenden ötürü paylaşılmayacak ya da verilmeyecektir. Yasal düzenlemelerle bu bilgilerin açıklanmasını gerektiren bir durum gerçekleşmediği sürece hiçbir istisna ile bu bilgiler açıklanmayacaktır.

Sorumluluk Sınırları

Uygulamanın kullanılması esnasında karşılaşılabilecek hata, eksiklik, bilgisayar sistemlerine zarar vermeye yönelik herhangi bir yazılım (virüs), kusur; yönetimsel, konuşlandırmadan kaynaklı gecikmelerden ve/veya sistem bağlantı arızası sonucu görülebilecek doğrudan ya da dolaylı ziyan, zarar veya masraflar da dahil ve ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere hiçbir zarar ve ziyandan KEYDATA ve/veya çalışanları, bu tip olasılıklardan haberdar olsun ya da olmasın sorumlu tutulamazlar.

Uygulamada sunulan hizmet ve uygulamalar Sağlık Bakanlığı ve KEYDATA tarafından sağlanmaktadır. Ancak burada verilen bilgilerin yeterlilikleri, doğrulukları, eksiksiz oldukları uygulamaya veri gönderen kurumların sorumluluğundadır. Bu hizmetlerdeki hatalar ve eksiklikler ya da gecikmeler ve aksaklıklardan ötürü KEYDATA’nın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

KEYDATA uygulamada yayınlanan hizmetler ve bu hizmetleri oluşturan uygulamalar, web servisler, sayfalar, bilgiler, görsel ve yazınsal içerikler üzerinden değişiklik yapma ve teknik sorunlardan ötürü, hizmetleri geçici olarak durdurma hakkına sahiptir.

Telif Hakları

Uygulamanın tasarımını oluşturan materyaller, teknolojiler ve sunduğu bilgiler ve bunların kullanımı, referans verilmesi, alıntı yapılması ve üzerinde değişiklik yapılarak kullanılması ile ilgili lisans ve telif hakları KEYDATA’ya aittir. Hiçbir organizasyon ya da kişi, uygulamada kullanılmış, sunulmuş veya kullanılan, sunulan parçaların ya da tamamının KEYDATA’dan yazılı izin alınmadığı müddetçe dağıtamaz, kiralayamaz, çoğaltamaz; alt lisans kullandıramaz, değiştiremez ticari ya da ticari olmayan amaçlarla kullanamaz. Üçüncü şahıs ve/veya firmalara ait materyaller dışında kalan, KEYDATA’ya rekabet avantajı sağlayan bilgi ve materyallere dair tüm telif hakları, tescilli marka, patent, entelektüel ve diğer mülkiyet hakları KEYDATA’ya aittir. Yapılacak alıntılara KEYDATA’nın kaynak gösterilmesi koşuluyla müsaade edilebilir.

Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

KVKK uyarınca kişisel verilerinizin; işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse bilgi talep etme, işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde ve yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme, eksik veya yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini veya yok edilmesini isteme, aktarıldığı üçüncü kişilere yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve KVKK’ya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu hatırlatmak isteriz.

Belirtilen bu haklarınızı kullanmak için, bu yöndeki talebinizi KVKK’nın 13. maddesi doğrultusunda, [email protected] e-posta adresine, adınızı ve soyadınızı ve de imzanızı, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı iseniz T.C. kimlik numaranızı, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değil iseniz uyruğunuzu, pasaport numaranızı veya varsa kimlik numaranızı, tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizi, bildirime esas elektronik posta adresi ve telefon numaranızı ve de talep konusunu ve kimliğinizi tespite yarayan gerekli bilgi ve belgeleri eklemek sureti ile yazılı olarak başvuruda bulunabilirsiniz.

Değişikliklere İlişkin Bilgilendirme

KVKK uyarınca sahip olduğunuz haklar, Keydata’nın yükümlülükleridir. Kişisel verilerinizi bu bilinçle ve mevzuatın gerektirdiği ölçüde işlediğimizi, yasal değişikliklerin olması halinde uygulamamızda yer alan bu bilgileri zaman zaman güncelleyebileceğimizi, yapılan güncellemeleri de bu sayfa üzerinden her zaman kolaylıkla takip edebileceğinizi bildirmek isteriz.

Kişisel Verilerin Güncelliği

KVKK’nın 4. maddesi uyarınca Keydata’nın kişisel verilerinizi doğru ve güncel olarak tutma yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu kapsamda, Keydata’nın yürürlükteki mevzuattan doğan yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için talebi halinde İdare ve Proje Şirketi ile doğru ve güncel verilerini paylaşması gerekmektedir.